ΑΛΛΑΓΕΣ Ν. 3869/2010 (ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ)

Όλο και περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των συμπολιτών μας που αναζητούν δικαστική προστασία μέσω των ευεργετικών διατάξεων του ν. 3869/2010 για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της αύξησης της ανεργίας. Με το νέο νόμο επιχειρείται εκσυγχρονισμός του ν. 3869/2010 για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και διευθέτησης του προβλήματος υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των κόκκινων δανείων τους μέσα στην επόμενη τριετία.

 1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ: Μια από τις κυριότερες αλλαγές του νόμου είναι ότι πλέον υπάγονται στην ρύθμιση και οφειλές προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τις Περιφέρειες, τους Δήμους, καθώς και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κτλ).
 2. Για την υπαγωγή τους θα πρέπει αυτές :
 • να μην έχουν προκύψει το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης,
 • να μην αφορούν υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου,
 • να μην δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέστηκε από τον οφειλέτη (πχ. μη απόδοση ΦΠΑ) και τέλος
 • να μην συνιστούν διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές.
 • θα πρέπει αυτές υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς τους ιδιώτες (πχ τράπεζες, φυσικά πρόσωπα κτλ).

Εφόσον ο οφειλέτης έχει υπαχθεί ήδη σε κάποια ευνοϊκή ρύθμιση, θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από αυτή προκειμένου να μπορέσει να συμπεριλάβει και την οφειλή αυτή στον ως άνω νόμο, καθώς δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Με το νέο νόμο προβλέπεται            επιπλέον  η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων, όπως ενδεικτικά,:

 • η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης τόσο για τον οφειλέτη όσο και για τον/την σύζυγό του,
 • φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας,
 • αντίγραφα δανεικών συμβάσεων,
 • τίτλοι ιδιοκτησίας
 • τίτλους ιδιοκτησίας και Ε9 και για τα ανήλικα τέκνα του, εφόσον τούτα διαθέτουν ακίνητη περιουσία.
 • υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες να αναφέρουν στην αίτησή τους και την περιουσία του/της συζύγου τους, κάτι που δεν ίσχυε με τον παλαιό νόμο.
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Μετά και την τελευταία τροποποίηση του ν. 3869/2010, οι Γραμματείες των Ειρηνοδικείων οφείλουν να προβαίνουν σε ένα τυπικό έλεγχο του φακέλου και των απαιτούμενων εγγράφων του οφειλέτη, εντός δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης προσδιορίζεται ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής και ημερομηνία συζήτησης της κύριας αίτησης, σε διαφορετική δε περίπτωση παρέχεται στον οφειλέτη διάστημα 15-30 ημερών προκειμένου να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη ο φάκελος τίθεται στο αρχείο.
 1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ:

Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες, οι οποίοι έχουν  ήδη καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 και έχουν προσδιοριστεί αυτές να δικαστούν μετά τις 19-8-2018 να καταθέσουν κλήση στα κατά τόπους αρμόδια Ειρηνοδικεία μέχρι τις 19-12-2015 προκειμένου να προσδιοριστεί η αίτησή τους σε συντομότερη δικάσιμο (εντός τριετίας).

 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ:

Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες, οι οποίοι έχουν  ήδη καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 πριν τις 19-8-2015, να ενημερώσουν το αργότερο έως τις 19-2-2016 τους φακέλους τους με τα νέα απαιτούμενα έγγραφα, σε διαφορετική περίπτωση ο οφειλέτης θα υποστεί τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και θα απολέσει την προστασία του νόμου.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ:

Οι προσωρινές διαταγές που θα χορηγούνται στους οφειλέτες σύμφωνα με το ν. 4336/14-8-2015 για την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους θα έχουν διάρκεια ισχύος μόνο 6 μήνες από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Εφόσον παρέλθει το διάστημα αυτό και δεν έχει συζητηθεί η κύρια αίτηση του οφειλέτη, τότε αυτός προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία του οφείλει να αιτηθεί τη χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΩΝ:

Μια ακόμα βασική αλλαγή του νόμου Κατσέλη είναι και η πρόβλεψη διαδικασίας ταχείας διαγραφής μικροοφειλών για μερίδα οφειλετών, για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το σύνολο των οφειλών τους να μην ξεπερνά τα 20.000 €, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων,

β) το εισόδημά τους να είναι μηδενικό καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους ,

γ) να μην διαθέτουν ακίνητη περιουσία,

δ) να μην έχουν προβεί σε μεταβίβαση ακινήτου κατά την τελευταία τριετία,

ε) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη είτε ως δικαιούχου, είτε ως συνδικαιούχου, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών καταθέσεων να μην υπερβαίνουν σε αξία τα 1.000 €,

στ) να μην υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές και τέλος

ζ) να είναι συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως τούτο ορίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Εφόσον ο οφειλέτης έχει όλες τις ως άνω προϋποθέσεις καταθέτει αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου για την πλήρη απαλλαγή του. Το Δικαστήριο αρχικά του χορηγεί προσωρινή απαλλαγή για διάστημα 18 μηνών κατά το οποίο οφειλέτης οφείλει κάθε τρίμηνο να ενημερώνει τον φάκελο του για τυχόν μεταβολή της περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστασης. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος και εφόσον δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή το Δικαστήριο απαλλάσσει οριστικά τον οφειλέτη από τα χρέη του.

 1. ΕΥΛΟΓΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ:

Τέλος εισάγεται το κριτήριο των εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ). Στις ως άνω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη.

Πιο αναλυτικά το Δικαστήριο θα καθορίζει το ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο οφειλέτης στους πιστωτές του, αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί από το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα το ποσό που αντιστοιχεί στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειας του.

Ειδικότερα: α) για έναν ενήλικα στο ποσό των 537 έως 682 ευρώ μηνιαίως, β) για δύο ενήλικες στο ποσό των 906 έως 1.160 ευρώ μηνιαίως, γ) για έναν ενήλικα με ένα τέκνο στο ποσό των 758 έως 962, δ) για δύο ενήλικες με ένα τέκνο στο ποσό των 1.126 έως 1.440 ευρώ μηνιαίως, ε) για δύο ενήλικες με δύο τέκνα στο ποσό των1.347 έως 1.720 ευρώ και στ) για δύο ενήλικες με τρία τέκνα στο ποσό των 1.568 έως 2.000 ευρώ μηνιαίως.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) ισχύει πλήρως η προστασία της κύριας κατοικίας, όπως αυτή εφαρμοζόταν με τις παλαιότερες διατάξεις του νόμου, ήτοι προστασία κύριας κατοικίας εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει τα όρια αφορολογήτου. Μετά την έκδοση της Νέας Κ.Υ.Α αναμένεται να τεθούν νέα κριτήρια για την προστασία της κύριας κατοικίας που θα σχετίζονται με το μικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος, την αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας και τέλος το ύψος των οφειλών του αιτούντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να μας καλέσετε στο 210-3842614

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Κ. P.L. & PARTNERS  – LAW FIRM – 

ΕΛΕΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Advertisements

Νέα στρατηγική για τα «κόκκινα» δάνεια

Μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου, δρομολογείται ο τερματισμός της μέχρι σήμερα ήπιας αντιμετώπισης των «κόκκινων δανείων» από τις Τράπεζες.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτείται από πληθώρα παρεμβάσεων :

– όπως την ψήφιση της αλλαγής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που συνεπάγεται την σύντμηση των διαδικασιών και των προθεσμιών καταφυγής του Δανειολήπτη στην Δικαιοσύνη και την διευκόλυνση των τραπεζών στην εκπλειστηρίαση των ακινήτων σε χρόνο ολίγων ημερών από την έκδοση της δ/γης πληρωμής.

– την αλλαγή ως προς την προτεραιότητα είσπραξης της αποζημίωσης των εργαζομένων από τις πτωχευμένες επιχειρήσεις, ώστε με την ψήφιση του άνω νομοσχεδίου την 22-7-2015, προβλέπεται η κατάργηση της προνομιακής κατάταξης των εργαζομένων.  Ο εργαζόμενος θα εισπράξει αποζημίωση, εφόσον – και αν- απομείνει εκπλειστηρίασμα, μετά την ικανοποίηση των ενυπόθηκων Τραπεζών. από το εκπλειστηρίασμα.

– απελευθέρωση των εξώσεων και την μη παράταση της προστασίας της Α΄κατοικίας (έληξε η προστασία την 31-12-2014 και μέχρι σήμερα δεν έχει παραταθεί)

– την  συζήτηση για μελλοντική μείωση της Α’ προσφοράς στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, σε περίπτωση κατάσχεσης, (σήμερα είναι στα 2/3) , η οποία σε συνδυασμό με την πιθανή μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, καταλήγει στην εκποίηση των ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές.

– την συζητούμενη δημιουργία μίας bad bank, η οποία θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με στόχο μία ενεργή και επιθετική διαχείριση των «κόκκινων δανείων» και πώληση τους σε ιδιωτικά ξένα ή ημεδαπά funds. Εξάλλου η εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, έχει σαν βάση την διαμόρφωση πλέον μίας άκρως πιεστικής διαχείρισης των καθυστερούμενων πιστώσεων («κόκκινων δανείων»), είτε με την άμεση ρύθμιση & είσπραξη αυτών , είτε με την εκπλειστηρίαση των εμπράγματων εξασφαλίσεων που χορήγησαν οι δανειολήπτες και την καταγραφή στο χαρτοφυλακείο των τραπεζών των ακινήτων αυτών, ως περιουσιακό στοιχείο τους.

Κλείστε μια δωρεάν συνάντηση στο 2103842614 στα γραφεία μας και μάθετε τί αλλάζει στην δική σας περίπτωση

Καταργούνται δικαιώματα δανειοληπτών και εργαζομένων έναντι των τραπεζών!!! Μάθετε τρόπους αντιμετώπισης

Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας έρχεται να καταργήσει δικαιώματα δανειοληπτών και εργαζομένων έναντι των τραπεζών

 

Ένα από τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους εταίρους, που πρέπει να ψηφίσει η κυβέρνηση άμεσα μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, αφορά στον «νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» και δυστυχώς ο νομικός κόσμος της χώρας δεν έχει λάβει γνώση του τελικού κειμένου.

Aς μην δίνουμε προσοχή μόνο στην μείωση των συντάξεων, στο ταμείο των ιδιωτικοποιήσεων, την ανάκληση των νομοθετημάτων της κυβέρνησης, την αύξηση του ΦΠΑ, την απελευθέρωση των απολύσεων κλπ.

Είναι σημαντικές οι αλλαγές που αφορούν στους εργαζόμενους, στα δικαιώματα των πολιτών να καταφεύγουν στην Δικαιοσύνη, χωρίς να έχουν δικαίωμα εφέσεως. Είναι σημαντικό για την ζωή του υπερχρεωμένου δανειολήπτη η δυνατότητα της ταυτόχρονης κατάσχεσης επί του ιδίου ακινήτου από περισσότερες τράπεζες, με στόχο την αποδυνάμωση του με τις πολλαπλές επιθετικές κινήσεις όλων των Τραπεζών ταυτόχρονα.

Δεν γνωρίζουμε το σύνολο του κειμένου και αν έχουν μεσολαβήσει αλλαγές από το προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε αναρτηθεί προς διαβούλευση σε σχέση με το σημερινό νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί έως την 22α Ιουλίου 2015. Τα επακόλουθα, όμως και οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και δανειολήπτες θα είναι φοβερά δυσμενή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που είχε γίνει γνωστό στους νομικούς κύκλους. Ιδιαίτερα : Continue reading

ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΠΕΛΕΚΥΣ ΕΠΙΚΡΕΜΑΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

lifebuoy

Από  σήμερα   παύει   το  “κλείδωμα” της  ισοτιμίας   CHF-ευρώ  στο 1,20 όπως  ήταν  από το  Σεπτέμβρη του 2011.

 

Η  αιφνιδιαστική απόφαση της  Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας ( Swiss National Bank- SNB) στις 15 Ιανουαρίου 2015, να άρει την ελάχιστη ισοτιμία του 1,20 ανά ευρώ, προκάλεσε τρόμο σε περίπου 65.000 Έλληνες δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο.

Συνέπειες της απόφασης αυτής είναι να εκτιναχθεί  το ελβετικό νόμισμα  και να ενισχυθεί ακόμη και 30% σε σχέση με το ευρώ.

Η ισοτιμία διαμορφώνεται πλέον στο 1,028 (απώλειες 14,4%)

Αποτέλεσμα της ανατίμησης αυτής της ισοτιμίας είναι δανειολήπτης που έλαβε δάνειο σε ελβετικό φράγκο το έτος 2007, οκτώ χρόνια μετά (αν και κατέβαλε συνεχώς), να οφείλει στην τράπεζα περισσότερα χρήματα από το αρχικό ποσό του δανείου που έλαβε!!!

 

Οι τράπεζες, φυσικά συνιστούν… ψυχραιμία και προτείνουν να μην κάνουν βεβιασμένες κινήσεις οι δανειολήπτες που έχουν χρέη σε ελβετικό φράγκο.

Τους προτρέπουν, μάλιστα, να τηρήσουν τη διάρκεια αποπληρωμής τους. Η διάρκεια αυτή είναι συνήθως εικοσαετής και φυσικά οι τράπεζες με κάθε καταβολή οιασδήποτε δόσης, κερδίζουν από την συναλλαγματική ισοτιμία.

Προτείνουν να μην μετατρέψουν τα δάνειά τους σε «ευρώ» και «κλειδώσουν» σημαντικές και πραγματικές ζημιές.

Εξυπακούεται ότι το σύνολο των δανειοληπτών είναι πλέον σαφώς ενημερωμένο και δεν θα προέβαινε σε μια τέτοια ανόητη κίνηση (άμεση μετατροπή των δανείων  τους σε ευρώ). Προσπαθούν οι τράπεζες, να αποποιηθούν το ρόλο που έχουν διαδραματίσει επί σειρά ετών, διαφημίζοντας τα σχετικά αυτά δάνεια και αποφεύγουν επίσης να αναφερθούν για ποιο λόγο ποτέ δεν έχουν δεχθεί το «δίκαιο» αίτημα  των δανειοληπτών αυτών, οι οποίοι αφού «αντελήφθησαν» την «πλάνη» τους ,είχαν αιτηθεί να μετατραπεί η δανειακή σύμβαση με επιτόκιο της αρχικής ισοτιμίας και συνυπολογισμό των ζημιών που είχαν υποστεί.

Ο πρωθυπουργός, επίσης, ζήτησε ενημέρωση από τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (Γιάννη Στουρνάρα), ο οποίος τον εφησύχασε…λέγοντας ότι για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, καθώς οι τράπεζες έχουν κάνει αντιστάθμιση κινδύνου για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει!!!

Για άλλη μια φορά ευθαρσώς ανακοινώνεται ότι οι τράπεζες είχαν λάβει εγγυήσεις για τα δάνεια που χορήγησαν με επίμονη προτροπή τους και χωρίς καμμία ενημέρωση για τους κινδύνους, όμως σε σπάνιες ή ακόμα καλύτερα σε καμία περίπτωση, δεν είχαν «στέρξει» να (δι)ασφαλίσουν τα χορηγούμενα δάνεια σε περίπτωση δυσμενούς συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Με ένα minimum αξιοπρέπειας, οι τράπεζες υπόσχονται : ενημέρωση σε όποιον τη ζητάει καθώς και την διάθεση να αναζητήσουν λύσεις σε όσους πληγούν.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΕΥΣΕΤΕ ΟΣΟΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΙ ΚΡΥΒΟΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ  2ετης ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΓΝΩΣΗ)

ΟΡΘΑ ,ΛΟΙΠΟΝ, ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙ ΟΣΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΦΕΙ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ «ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ» ΣΕ ΟΣΑ ΠΛΑΝΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ.

ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ, ΠΩΣ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΕΤΣΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ:

 • ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ  ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ.

 ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ.

.

KPL press room POST 15011602

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η πρώτη νομοθετικά θεσμοθετημένη δυνατότητα κατ’ ιδίαν διαπραγμάτευσης των δανειοληπτών με τις Τράπεζες.

Από 01.01.2015 ξεκίνησε μία «νέα εποχή» για την επανα-διαπραγμάτευση των τραπεζικών οφειλών που είναι σε καθυστέρηση. Ξεκίνησε η υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τράπεζες..  Θα λειτουργήσει παράλληλα με το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε για την ενιαία αντιμετώπιση των επιχειρηματικών οφειλών (δάνεια, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, προμηθευτές, κ.α). Continue reading

ΔΥΟ ΑΚΟΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΔΥΟ ΑΚΟΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, ΤΟ ΝΕΑΡΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ,  ΕΧΕΙ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, κατά τη συζήτηση προσωρινής αίτησης Continue reading

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ-3869/10,ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ Ν.4161/2013)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ Ν.ΚΑΤΣΕΛΗ  ΕΤΟΥΣ 2014:

 

 • Το Ειρηνοδικείο Πειραιά αποφάσισε και δέχθηκε προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της αίτησης στις 17/11/2020 !!!, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων της πιστώτριας-τράπεζας κατά των αιτούντων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των αιτούντων (δηλαδή την αναστολή πλειστηριασμού α’ κατοικίας) , χωρίς την υποχρέωση μηνιαίων καταβολών από αυτούς (μηδενικές καταβολές).

Continue reading

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑΣ- ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ!!! ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Ειρηνοδικείο  Κρωπίας, σε πρόσφατη απόφασή του έκανε ΔΕΚΤΗ την ασκηθείσα αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής!!! η οποία έχει ασκηθεί από την αιτούσα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εγγύηση από αυτήν.

Συγκεκριμένα :Η δανειολήπτρια είχε οφειλή  στην Τράπεζα , οι οποία προερχόταν  Continue reading