Νέες ρυθμίσεις που ευνοούν τους δανειολήπτες

 Debt-Relief-sequestration

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Η πρώτη νομοθετικά θεσμοθετημένη δυνατότητα κατ’ ιδίαν διαπραγμάτευσης των δανειοληπτών με τις Τράπεζες.

 

Από 01.01.2015 ξεκίνησε μία «νέα εποχή» για την επανα-διαπραγμάτευση των τραπεζικών οφειλών που είναι σε καθυστέρηση. Ξεκίνησε η υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τράπεζες..  Θα λειτουργήσει παράλληλα με το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε για την ενιαία αντιμετώπιση των επιχειρηματικών οφειλών (δάνεια, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, προμηθευτές, κ.α).

Από την 01-01-2015,  σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, οι τράπεζες θα αποστείλουν χιλιάδες επιστολές  σε όλους τους δανειολήπτες που έχουν καθυστέρηση στα δάνεια τους. ΜΗΝ αμελήσετε να ανταποκριθείτε στις επιστολές αυτές,( δεν θα είναι απλώς ενημερωτικές).  Αν θέλετε να διαπραγματευτείτε  το δάνειο σας, αν θέλετε να χαρακτηριστείτε «συνεργάσιμος δανειολήπτης» πρέπει να απαντήσετε. Ακόμα και αν η απάντηση σας είναι ότι προς το παρόν αδυνατώ να πληρώσω. Σπεύσετε να προετοιμάσετε με ειδικό σύμβουλο την δική σας πρόταση ρύθμισης, προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες.

Με τον Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και οι  βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση ή των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 

Στόχος είναι να αξιολογηθούν όλοι οι δανειολήπτες που έχουν σε καθυστέρηση τα δάνεια τους για να αρχίσουν είτε να τα αποπληρώνονται με νέες συμφωνίες για δόσεις / πάγωμα / περίοδο χάριτος / μερική διαγραφή, είτε τελικά να κρίνονται οριστικά ως «μη εξυπηρετούμενα» και να ακολουθείται η δικαστική οδός.

Θεσπίζεται υποχρεωτική έγγραφη επικοινωνία με τον δανειολήπτη από την πρώτη στιγμή που παρουσιάζεται καθυστέρηση καταβολή δόσης και φυσικά προς όλους όσοι έχουν ήδη σε καθυστέρηση δάνεια τους έως την 1-1-2015. Αν ο δανειολήπτης ειδοποιείται και δεν ανταποκρίνεται ή δεν επικοινωνεί ( τάσσονται προθεσμίες ολίγων ημερών), κινδυνεύει να χαρακτηριστεί  «μη συνεργάσιμος» με συνέπειες πλειστηριασμούς ακινήτων και νομικά μέτρα εναντίον του.

Γιατί  με συμφέρουν οι νέες ρυθμίσεις ?

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών. Το σημαντικό είναι ότι υποχρεώνει τις Τράπεζες να επαναδιαπραγματευθούν με τους δανειολήπτες και να λάβουν υπ’οψιν τους για μία νέα ρύθμιση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» του κάθε δανειολήπτη και αν απομένει ποσό από το εισόδημα του, τότε να εξυπηρετεί το δάνειο του. Καιρός ήταν να  αναλάβουν και οι Τράπεζες μέρος των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, που είχε σαν αποτέλεσμα της αλματώδη αύξηση των «μη εξυπηρετούμενων» δανείων. Αυτονόητο είναι ότι το «κλειδί» αυτή της ευκαιρίας είναι η όσο το δυνατόν πιο καλά οργανωμένη προετοιμασία για την διαπραγμάτευση. (Οι τράπεζες οργανώνονται εδώ και μήνες….) Μην αφήσετε τις Τράπεζες να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος.

Φυσικά παραμένει η δυνατότητα καταφυγής του δανειολήπτη στη δικαστική διευθέτηση

  • μέσω του Πτωχευτικού Κώδικα (για τους εμπόρους),
  • του νόμου 3869/2010 (Ν. Κατσέλη για τα φυσικά πρόσωπα) και
  • της  δικαστικής οδού των αγωγών για τον έλεγχο των παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων και την διαγραφή αυτών.

Υπάρχουν Υποχρεώσεις και Προθεσμίες που πρέπει να ξέρω ?

Στον Κώδικα Δεοντολογίας τίθενται σφικτά χρονοδιαγράμματα ανταπόκρισης του δανειολήπτη ( προθεσμία 15 ημερών ορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις )

Καλείται ο κάθε δανειολήπτης (πρωτοφειλέτης & εγγυητής) να παράσχει κάθε είδους πληροφορία που θα του ζητηθεί από την Τράπεζα. Του δίνεται όμως παράλληλα η ευκαιρία να παρουσιάσει την «εικόνα» του στην Τράπεζα, υποστηρίζοντας την «αντικειμενική αδυναμία του» να ανταποκριθεί σε δανειακές συμφωνίες που είχαν συμφωνηθεί προ ετών, με άλλα δεδομένα και άλλες προοπτικές – προ κρίσης-.

Δεν περιλαμβάνονται τα καταγγελμένα δάνεια.

Προβλέπονται από τον Κώδικα πέντε (5) στάδια :

1ο Στάδιο ο δανειολήπτης που θα λάβει επιστολή από την Τράπεζα και θέλει να υπαχθεί στην διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας, θα πρέπει να συμπληρώσει ειδικές  προδιατυπωμένες φόρμες με την ονομασία «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης» εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής.
2ο Στάδιο ζητούνται από την τράπεζα διευκρινήσεις και περαιτέρω στοιχεία και έγγραφα προς αξιολόγηση.
3ο Στάδιο αξιολογούνται από ειδικό τμήμα της Τράπεζας τα προσκομισθέντα έγγραφα και αιτούνται τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα
4ο Στάδιο υποβάλλονται οι προτάσεις από την τράπεζα και  είναι δυνατόν να αντιπροτείνει ο  δανειολήπτης γραπτώς εντός 15 εργασίμων ημερών ή να μην αποδεχθεί καμμία ρύθμιση.Η όλη αυτή διαδικασία (των 4 σταδίων) δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από εξι (6)μηνών
5ο Στάδιο ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση προς την Τράπεζα, η οποία κρίνεται εντός τριών (3) μηνών.

 

Για να χαρακτηρισθεί ο δανειολήπτης (πρωτοφειλέτης / εγγυητής) συνεργάσιμος, θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλα τα στάδια και εν συνεχεία να τηρεί την ρύθμιση  που θα συμφωνηθεί.

 

Ποιές  θεωρούνται «Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης»?

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι υποχρεωμένα από την 1-1-2015 να λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του δανειολήπτη προκειμένου να αξιολογούν τις δυνατότητες αποπληρωμής. Το μηνιαίο σύνολο των δαπανών αυτών θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ώστε να αξιολογείται η δυνατότητα κάθε οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, με βάση το εισόδημά του και αφού καλύψει πρώτα τις ανάγκες διαβίωσής του. Παρέχει στους δανειολήπτες ένα αξιόπιστο εργαλείο διαπραγμάτευσης και διευκολύνει την εξυπηρέτηση του δανείου τους, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες.  Ενδεικτικά για μία τετραμελή οικογένεια τα ποσά που χρειάζεται για να ζει αξιοπρεπώς και να καλύπτει τις απολύτως βασικές ανάγκες της φθάνουν το ποσό των 1.347,00€  χωρίς σε αυτά τα ποσά να υπολογίζονται οι φόροι και η δαπάνη στέγασης (ενοίκιο ή δόση δανείου).

Πως μπορώ να χαρακτηριστώ «Συνεργάσιμος Δανειολήπτης»?

Πρόκειται για εκείνον τον οφειλέτη που θα ανταποκρίνεται στις έγγραφες προσκλήσεις της Τράπεζας και θα παράσχει πληροφορίες στην Τράπεζα σχετικά την οικονομική, οικογενειακή, επαγγελματική και περιουσιακή του κατάσταση και θα ανταποκρίνεται με συνέπεια στο σχέδιο ρύθμισης που θα συμφωνηθεί. Δεν έχει καταστεί όμως σαφές τι γίνεται στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν αποδεχθεί τις προτεινόμενες λύσεις και δεν αντιπροτείνει νέο σχέδιο ρύθμισης που να αποδεχθεί η τράπεζα.

Σε κάθε περίπτωση όσοι χαρακτηριστούν από τις τράπεζες ως μη συνεργάσιμοι και δεν έχουν υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. Κατσέλη, θα είναι αυτοί που θα κινδυνεύσουν με πλειστηριασμούς ακινήτων και νομικά μέτρα εναντίον τους. Ιδίως τώρα που μεθοδεύεται η αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κυρίως με αλλαγές ως προς την αναγκαστική εκτέλεση που οδηγούν σε συρρίκνωση των δικαιωμάτων των οφειλετών και καθιστούν ακόμα πιο δεσπόζουσα την θέση των Τραπεζών.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ  ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΣΑΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ  ΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΝΟΜΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΑΣ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ,

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΊΤΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΑΣ.

  • Απαιτείται  εμπειρία στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Με μία καλή και τεκμηριωμένη παρουσίαση των αναγκών και των σημερινών δυνατοτήτων του ο κάθε δανειολήπτης δημιουργεί  ένα δυνατό εργαλείο διαπραγμάτευσης με την τράπεζα  και  συγχρόνως προστατεύει τα δικαιώματα του ο δανειολήπτης.
  • Τα γραφεία μας έχουν πολυετή εμπειρία στις διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε εμείς τα πρώτα στοιχεία για λογαριασμό σας και να σας υποστηρίξουμε σε όλη την διαδικασία των διαπραγματεύσεων / προτάσεων / ενστάσεων προς την Τράπεζα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s